6vl.comĐặc biệt

Mua bây giờ: (USD)

$16999.00 *


USD $

Chi tiết miền

Đặt giá/Đề xuất: 0
Trạng thái: Mở
Tuổi: –
Đấu giá kết thúc: 2017/12/23 11:00 PM (PST)
Lượt xem: 3079
Lưu lượng: –
Giá trị dự tính : –

Chữ thường: 6 v l . c o m
Chữ hoa: 6 V L . C O M
Hạng mục: Cụm từ viết tắt - 3 ký tự
Mô tả: Domain 6vl, 6vl.com, www.6vl.com
* Cộng thêm phí gia hạn đăng ký tên miền một năm và phí ICANN, nếu có

Thời gian chính thức - Lần cập nhật trang gần nhất:
2017/12/10 09:27 PM (PST)
2 - [vi-VN]
   Người bán trong GoDaddy Đấu giá chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các tên miền được đưa ra không xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba.