Bỏ qua đến nội dung chính
Trợ giúp
thamdinhgia.comĐặc biệt

Mua ngay: (USD)

$8000.00 *


USD $

Chi tiết miền

Đặt giá/Chào giá: 0
Trạng thái: Mở
Tuổi: –
Đấu giá kết thúc: 2024/04/09 07:17 AM (PST)
Lượt xem: 1100
Lưu lượng: –
Giá trị dự tính : –

Chữ thường: t h a m d i n h g i a . c o m
Chữ hoa: T H A M D I N H G I A . C O M
Hạng mục: Kinh doanh - Ngân hàng & Tiền tệ
Mô tả: Thẩm định giá
* Cộng thêm phí gia hạn đăng ký tên miền một năm và phí ICANN, nếu có

Thời gian chính thức - Lần cập nhật trang gần nhất:
2024/03/03 08:28 PM (PST)
3 - [vi-VN]
   Người bán trong GoDaddy Đấu giá chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các tên miền được đưa ra không xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba.